U bevindt zich hier: HomeVoorwaarden
print deze pagina

Onze voorwaarden

Leest u zorgvuldig onze algemene voorwaarden. Dan bent u meteen goed op de hoogte. Ze gelden voor álle overeenkomsten die de gegroepeerde advocaten van TKA met u afsluiten. (bron: modelovereenkomst van de Orde van Vlaamse Balies)

 1. Voorwerp van de dienstverlening en taak van de advocaat

Door overhandiging van de dossiers geeft de cliënt ons opdracht tot behandeling ervan en dit tot bij eventuele opzegging van de samenwerking. De opdracht wordt verstrekt aan één van de (gegroepeerde) advocaten en wordt uitgevoerd door de verschillende advocaten en medewerkers van het kantoor. Indien het voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is dat een beroep wordt gedaan op een gerechtsdeurwaarder of een vertaler, laat de cliënt de keuze daarvan aan ons, behoudens ander uitdrukkelijk bericht. Wij doen slechts met uitdrukkelijke instemming van de cliënt een beroep op andere derden, zoals notarissen, deskundigen of accountants, gekozen in overleg met de cliënt. De cliënt zal in elk geval een rechtstreekse juridische band hebben met aangestelde derden en hen ook rechtstreeks vergoeden voor hun kosten en prestaties, en wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van deze derden.

 1. Voorschotten en eindfactuur

Wij kunnen voor de aanvang van de opdracht en tijdens de behandeling van het dossier voorschotten vragen. Deze voorschotten moeten onmiddellijk worden betaald. Ze kunnen gevraagd worden bij brief of bij mail en dan ontvangt u na de betaling de factuur van het voorschot voor voldaan, of ze kunnen gevraagd worden bij factuur. Wij kunnen onze prestaties opschorten in afwachting van de betaling van het voorschot.

De eindfactuur met het detail van het ereloon en de kosten wordt opgemaakt bij het afsluiten van het dossier. Alle facturen zijn betaalbaar binnen de maand. Vanaf de vervaldag worden zij vermeerderd met de wettelijke interest zoals voorzien bij wet op de bestrijding van betalingsachterstand bij handelaarstransacties en met een schadebeding van 10% met een minimum van € 50,00.

Op de bedragen die wij ontvangen voor de rekening van de cliënt, kunnen wij sommen inhouden tot dekking van de openstaande voorschotten of facturen. Daarvan brengen wij de cliënt schriftelijk op de hoogte. Deze bepaling doet geen afbreuk aan het recht van de cliënt om de facturen te betwisten en de betaling van de ingehouden gelden te vorderen.

In geval de cliënt een consument is in de zin van het Wetboek Economisch Recht en een factuur (gedeeltelijk) onbetaald blijft op de vervaldag zal er bovenop het verschuldigde saldo en na het verstrijken van een termijn van 14 kalenderdagen die ingaat op de 3e werkdag na verzending van een kosteloze herinnering verschuldigd zijn:

  • een interest aan de referentie-intrestvoet vermeerderd met 8% zoals beschreven in artikel 5, tweede lid, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.

Bovendien is de cliënt dan, onverminderd de bovenvermelde interesten, een vergoeding verschuldigd van:

  • € 20 als het verschuldigde saldo lager dan of gelijk aan € 150 is;
  • € 30 vermeerderd met 10 % van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen € 150,01 en € 500 als het verschuldigde saldo tussen € 150,01 en € 500 is;
  • € 65 vermeerderd met 5 % van het verschuldigde bedrag op de schijf boven € 500 met een maximum van € 2000 als het verschuldigde saldo hoger dan € 500 is.

De advocaat is ten aanzien van een consument in de zin van het Wetboek Economisch Recht een zelfde vergoeding verschuldigd indien hij zijn betalingsverplichtingen niet zou nakomen.

 1. Aansprakelijkheid

Wij zijn momenteel verzekerd voor onze beroepsaansprakelijkheid voor een bedrag van € 2.500.000 per schadegeval en dit via de OVB in eerste rang bij Amlin Europe NV, met maatschappelijke zetel te Amstelveen, Nederland – Handelsregister nr. 33055009, en met vestiging Koning Albert II-laan 9 te 1210 Brussel (RPR 0416.056.358 – Onderneming toegelaten onder het code nr. 0745).

Tevens zijn wij verzekerd in tweede rang voor een bedrag van € 5.000.000 per verzekeringsjaar in aanvulling en na uitputting van de verzekering in eerste rang, bij AG Insurance NV, E. Jacqmainlaan 53 te 1000 Brussel (RPR 0404.494.849 – Onderneming toegelaten onder codenummer 0079).

Indien de cliënt van mening is dat voor de specifieke behandeling van zijn zaak een hogere verzekering dient te worden afgesloten mits het betalen van een bijkomende premie, dient hij dit voorafgaandelijk te melden zodat dit kan besproken worden. Zoniet vindt de cliënt de gewone verzekering voldoende en aanvaardt hij dat de vergoeding van de schade die hij lijdt tengevolge van een eventuele beroepsfout (die kan voortvloeien uit een doen of een nalaten van de advocaat) wordt beperkt tot het bedrag waarvoor wij zijn verzekerd.

Indien de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar de schade niet dekt, wordt de schadevergoeding op grond van een beroepsfout van de advocaat beperkt in hoofdsom, kosten en interest tot het bedrag van de door ons tot op dat moment in betreffend dossier ontvangen sommen.

 1. Verhaalbaarheid van het ereloon van de advocaat

Wij wijzen op de regeling ingesteld bij de wet van 21.04.07 betreffende de gedeeltelijke verhaalbaarheid van de erelonen en kosten verbonden aan de bijstand van de advocaat, in werking sedert 01.01.08, die inhoudt dat de in het gelijk gestelde partij bij de verliezende partij een deel van het honorarium van de advocaat kan recupereren, middels de rechtsplegingsvergoeding die een forfaitaire tegemoetkoming inhoudt.

 1. Bevoegde rechtbank en toepasselijk recht

Alle overeenkomsten zijn onderworpen aan het Belgisch recht en voor gebeurlijke geschillen met onze cliënten zijn enkel de Rechtbanken van het arrondissement Halle-Vilvoorde bevoegd.

In geval de cliënt een consument is in de zin van het Wetboek Economisch Recht zijn de rechtbanken aangewezen in artikel 624, 1°, 2° en 4°, van het Gerechtelijk Wetboek bevoegd.